An All-Digital Demodulator for Implantable Medical Device

רכיבים המושתלים בגוף מתקשרים עם הבקרים החיצויים שלהם בתקשורת אלחוטית. צורת האפנון של הסיגנל המשודר משפיעה על רוחב הפס הנדרש, וכתוצאה מכך על הרעש וקצב השגיאות.

במסגרת הפרוייקט נבחן מספר שיטות אפנון של האות המשודר מבחינת דרישות התדר ומורכבות המימוש. שיטות האפנון שיבדקו יכללו PWM ו Manchester, בתוספת קודים לסנכרון התקשורת ולהסיק מכך מהן הדרישות על אות השעון. על מנת לבצע demodulation של אות PWM לדוגמא, צריך לזהות את זמן הירידה של הפולסים. לשם כך משתמשים במעגל ADDLL (ראה המשך).

מעגל ( Delay Locked Loop (DLL הינו מעגל שמאפשר שיחזור אות השעון, שליטה בפאזה שלו  וצימצם ה- skew.  

( All Digital Delay Locked Loop (ADDLL) הוא מימוש ספרתי ל- DLL עם יתרונות רבים לעומת מימושים אחרים.

נדרש לממש דה-מודולטור למכשיר רפואי מושתל.  הפרויקט יכלול ניתוח של קונפיגורציות שונות של מעגלים מסוג All Digital Delay Locked Loop (ADDLL)שמהווה המרכיב החשוב ביותר של  הדה-מודולטור. הפרויקט הינו דיגיטלי בלבד וכולל תכנון, סימולציה, סינתזה ומימוש layout אוטומטי.

דרישות קדם:

מעגלי מיתוג