Introduction to Basic Analog Circuits and Characterization of Fabricated Circuits

Short Description:

                 לימוד והכרה של אבני בניין בסיסיות לתכנון מעגלים אנלוגיים וכיצד ניתן להשתמש בהן לבניה של מעגלים אנלוגיים משולבים מורכבים יותר 

Description:

                 לימוד והכרה של אבני בניין בסיסיות לתכנון מעגלים אנלוגיים וכיצד ניתן להשתמש בהן לבניה של מעגלים אנלוגיים משולבים מורכבים יותר

בניסוי יבחנו נגדים אקטיביים, מקורות מתח, מקורות זרם ומגבר אופרטיבי פשוט. תבוצע אנליזה תיאורטית של כל המעגלים כחלק מהכנת הניסוי על מנת לקבל תובנה עמוקה יותר לגבי התנהגותן החשמלית.

במהלך הניסוי תבוצענה סימולציות מסוג Spice באמצעות כלי תיב”מ של חברת Cadence ויוצג ה- layout  של כל המעגלים.

עבור כל מעגל, ימדדו הסטודנטים את ההתנהגות החשמלית על גבי שבב שיוצר במיוחד לניסוי זה, בעזרת ציוד בדיקה כגון אוסילוסקופ’, מחולל אותות, ספק ורב מודד. תבוצענה השוואות בין תוצאות הסימולציה ותוצאות המדידה.

Contact Person: