Project Procedures

הנחיות לבצוע הפרויקט

(pdf)  תיאור המעבדה והנחיות כלליות

   (pdf)  הנחיות וכללי המעבדה      

הנחיות לקראת סיום הפרויקט

1. מצגת סיום

2. הצגת התוצאות

3. דוח סופי

4. דף לאתר המעבדה

5. טופס משוב

1. מצגת סיום

בסיום כל סמסטר מתקיימים חימשה ימי סמינר.  כל זוג יבחר את היום המתאים לו ליציג את הפרויקט שלו. יש להכין את המצגת בסביבת MS-PowerPoint (או כלי דומה). הנחיות נוספות יתקבלו כששה שבועות לפני מועד המצגת.

[הנחיות לביצוע המצגת ]          

2. הצגת התוצאות

לכל פרויקט אופי משלו – מחקרי , מימוש שבב, תוכנה, וכו’.

בהתאם לאופי הפרויקט, כל קבוצה מתבקשת להכין הדגמה המתאימה (למשל, סימולציות מקיפות, הרצת דוגמאות, הצגת תוצאות סינתזה ו- layout, בדיקות השבב) שתאפשר בדיקה של כל דרישות הפרויקט. על כל קבוצה להציג למנחה את כל תוצאות הפרויקט.

3. דוח סופי

בסיום כל פרויקט יוגש דוח סופי, המסכם את כל הפעילות שנעשתה בפרויקט. הדוח ייכתב בעברית או  באנגלית , ולפי ההנחיות לכתיבת דוח הנמצאות למטה.

[ הנחיות לכתיבת דוח ]      [ דף שער לדוגמא ]   

קישורים נוספים:

[How to Write a Scientific Paper ]

4. דף לאתר המעבדה

כל קבוצה מתבקשת להכין דף באנגלית לאתר המעבדה ולמסור אותו יחד עם הגשת הדו”ח הסופי. הדף יכיל את המידע הבא : הסבר על הבעיה , רקע כללי, אפשרויות הפתרון, השיטה שנבחרה (עם פרוט מתאים), סביבת המימוש, תוצאות, סיכום ומסקנות.

יש להשתמש בדף הדוגמא המצורף למטה כתבנית (Template) לדף הבית של כל פרויקט.


5. טופס משוב

נא למלא טופס משוב דרך אתר :      http://www2.ee.technion.ac.il/Labs/EELAbs/

בהצלחה !!                    צוות המעבדה